ذهن یک نویسنده قرارداد چگونه عمل می کند ؟

نویسنده : ایمان وصولی پور-کارشناس ارشد حقوق بین الملل- مدرس و مشاور حقوق قرارداد ها و مذاکرات تجاریرکن آموزش دادن یک مدرس و نویسنده درمقدمه و  ابتدای مبحث ، بیان کلیات و  ساده گویی است .باید قادر باشید که یک عکس از نمای دور به مخاطب نشان دهید ، سپس نزدک و نزدیکتر بروید تا به جزییات بپردازید . این ادامه

نحوه عملی اجرای اسناد رهنی مطابق مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 87/06/11 ، مشکلات و ایرادات پیش رو

نویسنده مقاله : آقای میثم ملا کارشناس ارشدحقوق خصوصی و دارای سوابق و تجارب ارزشمند در بخش اجرای اسناد رهنی سازمان ها و بانک هاتوجه : مقاله با کسب اجازه از نویسنده آن در سایت قانون مدیا بارگذاری شده است .چکیدهدر این مقاله سعی بر آن شده است تا با بررسی همه جانبه و کامل مواد موجود در آئین نامه نحوه ادامه